KONTAKT
KONTAKT
Wracam do listy wszystkich wpisów

Audyt językowy − co to jest, dla kogo i jaki jest jego cel?

Jedną z pozycji w naszej ofercie jest Audyt językowy. W tym wpisie wyjaśniamy, czym jest Audyt, jak wygląda proces przeprowadzania Audytu, ja także, jaki jest jego cel i jakie konkretne korzyści ze sobą niesie.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

audyt językowy

Czym jest Audyt językowy?

Audyt to forma testu, który pozwala na zbadanie kilku aspektów języka angielskiego biznesowego u osoby audytowanej. To szczegółowa i wielowątkowa analiza − mierząca poziom angielskiego mówionego i pisanego oraz poszczególnych części składowych tych umiejętności:

 • słownictwa,
 • poprawności gramatycznej,
 • płynności wypowiedzi,
 • interakcji ze współrozmówcą,
 • zwięzłości i logiczności wypowiedzi,
 • wymowy,
 • jakości treści i przekazu.

W CoAction badamy poziom mówienia w monologu i dialogu oraz poziom pisania, prosząc o przygotowanie np. maila lub raportu, w zależności od tego, jakiej formy pisemnej badana osoba używa na co dzień w pracy.

Czym Audyt językowy różni się od testu poziomującego?

Zapewne wielu z Was spotkało się z czymś takim, jak test poziomujący − czyli z testem, który miał ocenić Wasz poziom i przyporządkować do konkretnej grupy, np. w szkole językowej czy na studiach.

Zasadniczą różnicą między tzw. placement testem (oceniającym poziom General English), a naszym Audytem językowym, jest to, że Audyt przygotowujemy pod konkretne sytuacje czekające w pracy w danej roli − wymagające płynnej komunikacji po angielsku.

Testowanie naszych potencjalnych kursantów wobec znajomości General English mijałoby się z celem, ponieważ niekoniecznie poziom angielskiego, który wyszedłby w teście, przekładałby się na realne umiejętności potrzebne do pracy, np. prezentacji, negocjacji czy poprowadzenia spotkania z klientem. Audyt bada poziom, ale to tylko jedna z wielu informacji, które otrzymujemy wraz z wynikiem audytu.

Chcesz poznać nowe zwroty niezbędne w biznesowym angielskim?

Bezpłatny e-book Business English specjalnie dla Ciebie

Wystarczy, że podasz nam swój adres e-mail, a e-book 30 KEY IDIOMS FOR BUSINESS MEETINGS trafi prosto na Twoją skrzynkę. Dzięki nowym zwrotom lepiej zrozumiesz klienta i ożywisz język angielski, polepszając płynność mówienia o biznesie!

Czytaj więcej

Jak mierzyć, analizować i doskonalić zdolności językowe, aby edukacja była jak najbardziej efektywna? W tym kontekście kluczową rolę odgrywa audyt językowy – proces, który pozwala nie tylko ocenić, ale i ulepszyć kompetencje lingwistyczne zarówno uczniów, jak i instytucji edukacyjnych. To narzędzie, które staje się fundamentem dla skutecznej strategii nauczania, umożliwiając personalizację i optymalizację procesu edukacyjnego. Zapraszamy do zgłębienia tajników audytu językowego i odkrycia, jak może on stać się twoim sprzymierzeńcem w dążeniu do lingwistycznej doskonałości.

Definicja i cele audytu językowego

Definicja audytu językowego odnosi się do procesu oceny umiejętności lingwistycznych, mającego na celu zrozumienie i ocenę poziomu biegłości w języku obcym. Wykorzystuje on różnorodne metody oceny, takie jak testy, wywiady i obserwacje, aby uzyskać jak najbardziej kompletny obraz umiejętności językowych. Audyt językowy powinien obejmować wszystkie cztery główne umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Audyt językowy ma wiele celów. Pierwszym i najważniejszym jest ocena poziomu biegłości w języku obcym. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie dostosowanie procesu nauczania, identyfikacja obszarów wymagających poprawy i skupienie na nich uwagi. Drugim celem jest dostarczenie szczegółowego raportu, który prezentuje wyniki audytu i rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju. Przeprowadzony audyt językowy umożliwia także monitorowanie postępów uczniów na przestrzeni czasu.

W praktyce, audyty językowe są często wykorzystywane w procesie rekrutacji, aby oszacować poziom biegłości w języku obcym u potencjalnych pracowników, zwłaszcza w przypadku języka angielskiego. Wielu pracodawców wymaga wykonania profesjonalnego audytu językowego jako części procesu rekrutacji. Dzięki temu, pracodawcy są w stanie dokładnie ocenić zdolności lingwistyczne kandydatów i podjąć świadome decyzje rekrutacyjne.

Znaczenie kompetencji lingwistycznych w edukacji

Znaczenie kompetencji lingwistycznych w edukacji jest niezaprzeczalne i ma szerokie zastosowania. Wyraźnie widać, to podczas przeprowadzania audytu językowego, który ocenia umiejętności językowe uczniów w języku obcym. Pozwala to na identyfikację obszarów do poprawy, a także na dostosowanie metod nauczania i materiałów na podstawie wyników audytu językowego.

Audyty językowe mają również kluczowe znaczenie w weryfikacji kandydatów podczas procesu rekrutacji. Czym polega audyt językowy w tym kontekście? To ocena płynności mówienia, umiejętności pisania, czytania i rozumienia w języku obcym. Proces ten może obejmować różne zadania, takie jak testy pisemne, rozmowy telefoniczne czy interpretacja tekstów.

W dzisiejszym globalnym świecie, posiadanie silnych kompetencji językowych to nie tylko atut, ale również niezbędność. Właściwe umiejętności językowe w języku obcym, takie jak umiejętność rozumienia czy płynność mówienia, mogą otworzyć drzwi do wielu możliwości edukacyjnych i zawodowych. Dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie audytów językowych, aby nieustannie udoskonalać te kluczowe kompetencje.

Podstawowe zasady przeprowadzania audytu językowego

Podstawową zasadą przeprowadzania audytu językowego jest rzetelna ocena kompetencji lingwistycznych osoby audytowanej. Istotnym elementem tej oceny jest zasób słownictwa, z którego korzysta audytowany, jak również jego biegłość w mówieniu. Szczególnie ważne jest, czy audytowany potrafi zastosować nabyte umiejętności językowe w kontekście życia codziennego. Za pomocą odpowiednio skonstruowanego audytu językowego możliwe jest precyzyjne ocenienie poziomu biegłości językowej, a wyniki audytu dostarczają cennych informacji, które pomagają w monitorowaniu postępów.

Drugą zasadą jest regularność przeprowadzania audytów językowych. To nie jest jednorazowe działanie, ale proces, który powinien być cyklicznie powtarzany. Regularna kontrola postępów umożliwia śledzenie dynamiki rozwoju umiejętności językowych, a także szybkie zauważenie i reagowanie na ewentualne trudności. Dzięki temu, nauka języka staje się bardziej efektywna i skoncentrowana na konkretnych potrzebach ucznia.

Trzecią zasadą jest dostosowanie audytu do indywidualnych potrzeb osoby audytowanej. Audyt językowy powinien uwzględniać różne style uczenia się, poziom zaawansowania, a także specyficzne wymagania związane z kontekstem, w którym język jest lub ma być używany. Na przykład, audyt językowy przeprowadzany w kontekście rekrutacji, często nazywany screeningiem kandydatów, skupia się na umiejętnościach językowych niezbędnych na konkretnym stanowisku pracy.

Na koniec, ważnym elementem jest transparentność i otwartość procesu audytu językowego. Osoba audytowana powinna być świadoma celów audytu, jego przebiegu, a także tego, jak będą wykorzystywane wyniki audytu. Dlatego też, przed przystąpieniem do audytu, osoba ta powinna wypełnić poniższy formularz zgody na przeprowadzenie audytu i wykorzystanie wyników do dalszej nauki i doskonalenia umiejętności językowych.

Metody zbierania danych do audytu językowego

Metody zbierania danych dla audytu językowego mogą być różnorodne, ale ich głównym celem jest zawsze dokładne sprawdzenie poziomu znajomości języka oraz określenie kompetencji językowych. Jednym ze sposobów jest przeprowadzenie standardowych testów językowych, które w łatwy sposób pozwalają ustalić punkt wyjścia dla dalszych działań edukacyjnych. Te rozwiązania mogą być wykorzystane zarówno w procesie rekrutacji wewnętrznej, jak i przy wyborze najlepszych kandydatów na zewnętrzne stanowiska.

Ważnym elementem audytu jest też analiza potrzeb szkoleniowych, co umożliwia dostosowanie programów szkoleń do aktualnego poziomu umiejętności uczestników. W ten sposób, audyt staje się nie tylko narzędziem oceny, ale też źródłem wiedzy o tym, w jakim zakresie i w jaki sposób należy rozwijać kompetencje, aby osiągnąć wystarczający stopień biegłości. Takie podejście jest kluczowe dla efektywnego doskonalenia umiejętności językowych na wszelkich poziomach edukacji.

Kryteria oceny kompetencji językowych

W kontekście audytu kompetencji językowych, szczególnie istotne jest ustalenie precyzyjnych kryteriów oceny. Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki pracy oraz ról, które kandydaci do pracy mają pełnić. Weryfikacja umiejętności językowych powinna obejmować zarówno zdolności komunikacyjne, jak i specjalistyczne słownictwo związane z danym zawodem, aby zapewnić, że poziom kompetencji językowych pracowników odpowiada wymaganiom stanowiska.

Ocena umiejętności językowych powinna być kompleksowa i wieloaspektowa. Nie chodzi wyłącznie o znajomość gramatyki czy słownictwa, ale również o zdolność efektywnego wykorzystania języka w praktycznych sytuacjach zawodowych. Dlatego w procesie rekrutacji kandydatów warto inwestować w metody oceny, które pozwolą na pełną analizę kompetencji komunikacyjnych, co w przyszłości przekłada się na wyższą efektywność pracy.

Zrozumienie języka w kontekście kulturowym jest równie ważne, co biegłość w jego stosowaniu. Wielokulturowe środowisko pracy wymaga od pracownika nie tylko technicznej znajomości języka, ale również umiejętności adaptacji do różnych kontekstów kulturowych. Dlatego audyt powinien uwzględniać także te miękkie aspekty kompetencji językowych, które często decydują o sukcesie w międzynarodowym środowisku pracy.

Analiza wyników audytu językowego umożliwia nie tylko ocenę aktualnego poziomu biegłości językowej, ale także identyfikację ścieżek rozwoju dla pracowników. Inwestycje w dalsze szkolenia językowe przekładają się bezpośrednio na kompetencje zawodowe, a w konsekwencji na konkurencyjność i innowacyjność całej organizacji. Dlatego właśnie warto inwestować w rozwój umiejętności językowych pracowników, pamiętając, że są one kluczowym czynnikiem sukcesu w globalnej ekonomii.

Narzędzia i techniki stosowane w audycie językowym

W procesie audytu językowego kluczowe znaczenie mają narzędzia i techniki, które umożliwiają szczegółową ocenę umiejętności lingwistycznych. Jedną z nich jest technika zadawania pytań, które mogą być otwarte lub zamknięte, w zależności od celu audytu. Zastosowanie odpowiednich pytań pozwala nie tylko na ocenę wiedzy teoretycznej, ale także na weryfikację umiejętności praktycznych, takich jak zdolności do mówienia w danym języku czy rozumienia ze słuchu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdolnościach komunikacyjnych osoby audytowanej, odpowiednio skonstruowane pytania są niezastąpionym narzędziem.

Nowoczesne audyty językowe wykorzystują również platformy online, które umożliwiają przesyłanie zadań i odpowiedzi drogą mailową, co znacznie usprawnia proces oceny. Dzięki temu, masz pewność, że żadne „pole” nie pozostanie bez odpowiedzi. Takie rozwiązania są szczególnie przydatne w kontekście rekrutacji oraz organizacji szkoleń, gdyż umożliwiają szybką i skuteczną weryfikację poziomu znajomości języka obcego.

Analiza potrzeb językowych uczniów

Przeprowadzanie audytu językowego wymaga dokładnej analizy potrzeb językowych uczniów, które są kluczowe dla efektywnego rozwoju ich kompetencji. Nieodłącznym elementem jest test, oceniający różne umiejętności, począwszy od płynności mówienia, przez rozumienie ze słuchu, aż po czytanie i pisanie. W tym kontekście, pracownicy edukacyjni powinni skupić się na dobieraniu odpowiedniego słownictwa i formularza testów, aby jak najlepiej odpowiadały one na konkretne potrzeby uczniów w opanowaniu języka angielskiego.

 • Przeprowadzanie testu: Niezbędne dla oceny bieżących umiejętności językowych uczniów.
 • Analiza potrzeb słownictwa: Kluczowa dla dostosowania materiałów edukacyjnych do indywidualnych celów ucznia.
 • Znaczenie płynności w mówieniu: Istotny wskaźnik kompetencji, który powinien być regularnie monitorowany.

Ocena materiałów dydaktycznych i programów nauczania

Ocena materiałów dydaktycznych i programów nauczania jest nieodłącznym elementem audytu językowego, który umożliwia ocenę postępów w nauce oraz adekwatność wykorzystywanych narzędzi do indywidualnych potrzeb uczniów. Audytor, przygotowany do szczegółowej analizy, skupia się na tym, jak materiały wspierają rozwój kompetencji w zakresie pisania oraz komunikacji, które są kluczowe dla osiągnięcia zaawansowanej biegłości językowej. Odpowiednio dobrany kurs powinien być nieustannie monitorowany i aktualizowany, aby efektywnie wspierać edukację na każdym etapie.

W wyniku przeprowadzonego audytu powstaje raport, który stanowi cenne źródło informacji dla kadry dydaktycznej oraz zarządu firmy edukacyjnej. Raport zawiera rekomendacje, mające na celu optymalizację programów nauczania i dostosowanie ich do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dzięki temu uczniowie są w stanie osiągnąć pożądane cele edukacyjne, a instytucje edukacyjne utrzymują wysoki poziom jakości nauczania.

Audyt umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu

Audyt umiejętności mówienia jest nieodzownym elementem oceny kompetencji językowych, wymagającym szczególnego przygotowania zarówno z perspektywy audytora, jak i klienta. Przeprowadzony z należytą starannością, umożliwia identyfikację obszarów, które wymagają rozwoju, co z kolei pozwala na doskonalenie procesu komunikacji. Spójność udzielanych informacji oraz płynność wypowiedzi są kluczowe dla precyzyjnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta przed przystąpieniem do audytu.

Ocena umiejętności rozumienia ze słuchu jest równie istotna, gdyż stanowi ona fundament efektywnej komunikacji interpersonalnej. Realizacja zadań wymagających zrozumienia mówionego języka, takich jak wykłady czy prezentacje, wymaga od uczniów nie tylko skupienia, ale również zdolności do szybkiego przetwarzania i interpretacji otrzymywanych informacji. Adekwatne zadania w testach oceniających tę umiejętność stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat radzenia sobie uczniów w rzeczywistych sytuacjach językowych.

Podczas audytu, szczególną uwagę zwraca się na kompetencje w zakresie mówienia i słuchania w kontekście rzeczywistych zastosowań języka. Przeprowadzony audyt daje możliwość przeanalizowania, czy uczniowie są w stanie efektywnie wykorzystywać nabytą wiedzę poza kontekstem czytania i pisania. Dzięki temu, nauczyciele mogą dostosować metody nauczania, aby jeszcze skuteczniej przygotować uczniów do wykorzystywania języka w praktycznych sytuacjach komunikacyjnych.

Audyt umiejętności czytania ze zrozumieniem

Audyt umiejętności czytania ze zrozumieniem odgrywa kluczową rolę w ocenie poziomu zrozumienia tekstu przez uczniów. Znaczenie tego elementu audytu jest szczególnie istotne w kontekście języka angielskiego, gdzie zrozumienie niuansów i kontekstu może stanowić wyzwanie. Audytorzy skupiają się na identyfikacji zarówno mocnych stron, jak i obszarów wymagających poprawy, co jest nieocenione w dalszym rozwoju lingwistycznym ucznia.

Praca z klientem podczas audytu umiejętności czytania często wymaga indywidualnego podejścia. Audytor musi zrozumieć specyficzne potrzeby i cele klienta, aby skutecznie dopasować narzędzia i metody oceny. To podejście ma na celu nie tylko ocenę bieżącej umiejętności rozumienia tekstu, ale również wytyczenie ścieżki dla dalszego rozwoju kompetencji czytelniczych.

Podczas audytu nie można pominąć znaczenia gramatyki i jej wpływu na rozumienie tekstu. Błędy gramatyczne mogą zaburzyć komunikat i prowadzić do nieporozumień, dlatego audytorzy zwracają uwagę na to, jak uczniowie radzą sobie z interpretacją złożonych struktur gramatycznych. Umiejętność analizy gramatycznej jest równie ważna, co płynność mówienia, gdyż obie te kompetencje są niezbędne do pełnego zrozumienia i komunikowania się w języku obcym.

W kontakcie z audytorem, uczniowie prezentują swoje umiejętności czytania poprzez zadania, które mogą obejmować analizę tekstów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania sprawdzające zrozumienie. Ważne jest, aby każdy audyt był zakończony konstruktywną prezentacją wyników, która zaproponuje konkretne kierunki dla dalszego rozwoju i poprawy umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Audyt umiejętności pisania i poprawności gramatycznej

W kontekście edukacyjnym, audyt umiejętności pisania stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi w ocenie kompetencji lingwistycznych kursanta. Obejmuje on nie tylko zdolność tworzenia spójnych i logicznych tekstów, ale również biegłość w stosowaniu reguł gramatycznych, co jest kluczowe dla poprawności językowej. W Warszawie, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów o wysokim poziomie znajomości języka obcego jest szczególnie duże, audyt tych umiejętności staje się nieodzownym elementem w procesie rekrutacji kandydatów do pracy.

Analiza potrzeb w zakresie pisania jest niezbędna dla efektywnego rozwoju umiejętności językowych. Umożliwia ona nie tylko dostosowanie programów nauki do indywidualnych celów kursanta, ale również wyłonienie obszarów wymagających szczególnego wsparcia. W Polsce coraz więcej instytucji edukacyjnych kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji pisemnych, co jest odpowiedzią na rosnące wymagania rynku pracy wobec językowej wprawy potencjalnych pracowników.

Oceniając umiejętności pisemne, nie można pominąć ich znaczenia w konfrontacji z kompetencjami ustnej ekspresji językowej. W dynamicznym świecie akademickim i zawodowym, zarówno biegłość pisania, jak i umiejętność przekonywującego wystąpienia ustnego, są równie istotne. Dlatego też audyt pisania powinien być równoważony z oceną umiejętności mówienia, tworząc kompleksowy obraz kompetencji lingwistycznych każdego kursanta.

Audyt kompetencji językowych nauczycieli

Audyty kompetencji językowych nauczycieli stanowią istotny element zapewniania wysokiej jakości kształcenia. W szczególności, ocena umiejętności pisemnych nauczycieli jest ważną częścią tego procesu, gdyż ich zdolność do wyrażania myśli na piśmie bezpośrednio wpływa na jakość materiałów dydaktycznych i komunikacji z uczestnikami edukacyjnymi.

Podczas rekrutacji nowych członków kadry, ocena kandydata na stanowisko nauczyciela nie może ograniczać się wyłącznie do wiedzy merytorycznej. Konieczne jest również dokładne zbadanie, jak nauczyciel może poprawić swoje umiejętności językowe, co jest kluczowe w kontekście ciągłego rozwoju zawodowego.

W dzisiejszych czasach, kiedy nauczanie często odbywa się zdalnie, umiejętność efektywnej komunikacji językowej nabiera jeszcze większego znaczenia. Nauczyciele muszą być w stanie w sposób jasny i zrozumiały przekazywać wiedzę poprzez różne kanały cyfrowe, co wymaga od nich nieustannego doskonalenia kompetencji lingwistycznych, często opartego na dobrowolnych szkoleniach i warsztatach.

Zgłębiając tę tematykę, warto dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z udziału nauczycieli w programach doskonalenia językowego. Takie inicjatywy pozwalają nie tylko na identyfikację obszarów, które wymagają wzmożonej uwagi, ale również na budowanie solidnej podstawy dla efektywniejszej pracy pedagogicznej i komunikacji z uczniami oraz ich rodzicami.

Przykłady dobrych praktyk w audycie językowym

W procesie audytu językowego szczególnie istotne jest, aby ocenić kompetencje lingwistyczne zespołu w kontekście ich praktycznego zastosowania. Dobre praktyki wskazują na konieczność przeprowadzenia symulacji rozmów biznesowych lub spotkań, które pozwalają sprawdzić, jak pracownicy radzą sobie z komunikacją w środowisku zawodowym. Takie podejście nie tylko mierzy biegłość w pisaniu i mówieniu, ale również dostarcza informacji zwrotnej, jakie działania szkoleniowe są potrzebne do usunięcia ewentualnych braków komunikacyjnych.

W edukacji dzieci i młodzieży, audyt językowy często koncentruje się na zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, które są atrakcyjne dla uczestników kursu. Przykładowo, wdrożenie gier językowych i aplikacji mobilnych do nauki niemieckiego może znacząco zwiększyć zaangażowanie i motywację do nauki. Efektywność takich narzędzi jest regularnie monitorowana, aby na bieżąco oceniać postępy i dostosować program nauczania do dynamicznie zmieniających się potrzeb uczniów.

Ocena umiejętności pisania jest kluczowa w kontekście profesjonalnego rozwoju pracowników. Dobrą praktyką jest organizowanie warsztatów pisarskich, które skupiają się na aspektach tworzenia raportów, wniosków czy korespondencji biznesowej. Tego typu inicjatywy nie tylko oceniają bieżący poziom umiejętności, ale także dostarczają konkretnych wskazówek, jak efektywnie poprawić styl i technikę pisania w kontekście zawodowym.

Udoskonalanie kompetencji lingwistycznych – strategie i działania

Udoskonalanie kompetencji lingwistycznych to proces, który wymaga strategii, pełniącej funkcję drogowskazu w dziedzinie edukacji językowej. Ważne jest ustalenie konkretnych celów oraz regularne monitorowanie wyników, co umożliwia śledzenie postępów i wprowadzanie niezbędnych zmian w metodach nauki. Przydatne w tym kontekście mogą okazać się nowoczesne technologie, które pozwalają na dostosowanie materiałów do indywidualnych potrzeb uczącego się.

W kontekście języka obcego, szczególną uwagę należy poświęcić praktyce komunikacyjnej, która jest fundamentem zdolności lingwistycznych. Organizowanie rozmów w języku docelowym, zarówno w środowisku akademickim, jak i w codziennym życiu, jest nieocenionym ćwiczeniem praktycznym. Pozwala to na przełamanie barier językowych i zwiększenie pewności siebie w użyciu obcego języka, co jest niezbędne dla efektywnego komunikowania się z obcokrajowcami.

Ważnym aspektem w procesie udoskonalania kompetencji lingwistycznych jest właściwe adresowanie indywidualnych potrzeb językowych ucznia. To podejście zakłada personalizację procesu edukacyjnego, co często przekłada się na lepsze wyniki w nauce języka angielskiego. Wykorzystanie testów diagnostycznych i analiza wyników pozwalają na precyzyjne zidentyfikowanie obszarów wymagających szczególnej uwagi i dopasowanie odpowiednich technik nauczania.

W procesie doskonalenia umiejętności językowych niezastąpione są również różnorodne metody aktywizujące, które sprawiają, że nauka staje się bardziej angażująca i efektywna. Gry językowe, projekty grupowe czy symulacje realnych sytuacji komunikacyjnych to tylko niektóre z działań, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój kompetencji lingwistycznych. Stosowanie takich aktywności sprawia, że nauka języka obcego jest nie tylko skuteczna, ale również stanowi przyjemność dla uczącego się.

Monitorowanie postępów i ewaluacja skuteczności działań

Monitorowanie postępów w nauce języka jest niezbędne do ewaluacji skuteczności działań edukacyjnych. Regularne przeglądy i analizy wyników uczniów pozwalają nie tylko na wychwycenie ewentualnych problemów i niedociągnięć, ale także na szybką reakcję i dostosowanie metod nauczania. Zapraszamy do stałego dialogu między nauczycielami a uczniami, który sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału i poprawie kompetencji językowych.

W znacznym stopniu praktyka edukacyjna jest regulowana przez prawo, które nakłada obowiązek ciągłego podnoszenia jakości nauczania. W tym kontekście szczególną uwagę przykłada się do precyzji gramatyki, która jest podstawą komunikacji w każdym języku. Nauczyciele, wykorzystując różnorodne testy i pytania, są w stanie skutecznie oceniać umiejętności i zdolności swoich uczniów, co przyczynia się do systematycznego wzrostu ich biegłości językowej.

W procesie edukacyjnym istotne są nie tylko formalne metody oceny, ale również rozmowy z uczniami, które dostarczają informacji z pierwszej ręki. Taka bezpośrednia komunikacja pozwala na głębsze zrozumienie indywidualnych potrzeb i aspiracji uczących się, co jest kluczowe w kształtowaniu skutecznych strategii nauki. Dzięki temu nauczyciele mogą dostosować swoje metody nauczania do konkretnych wymogów i oczekiwań, co z kolei owocuje wyższym poziomem kompetencji językowych uczniów.

Podsumowanie

Audyt językowy to klucz do otwarcia drzwi do lepszego zrozumienia i efektywnego rozwoju kompetencji lingwistycznych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to proces ciągły, wymagający zaangażowania i adaptacji do indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat audytów językowych, aby móc świadomie wykorzystywać ich potencjał w dążeniu do językowej doskonałości. Pamiętaj, że każdy krok w kierunku poprawy kompetencji lingwistycznych to inwestycja w przyszłość edukacyjną i zawodową. Niech ten artykuł będzie inspiracją do dalszego poszerzania horyzontów w fascynującym świecie języków obcych.

Jakie są cele wykonania Audytu językowego?

 • Kompleksowa i rzetelna ocena poziomu wyjściowego w ściśle określonych kontekstach zawodowych. To, co proponujemy w ramach audytu, nie jest klasycznym testem językowym, czy nawet ustnym badaniem poziomu opartym na „pogadance”.

 • Wskazanie konkretnych obszarów języka i komunikacji do poprawy, np. logiczności wypowiedzi, zrozumiałości komunikatu, płynności, poprawności, aspektów prezentacyjnych wpływających na odbiór np. przez klienta.

 • Zaplanowanie szkolenia językowego wokół zidentyfikowanych braków, co zaoszczędzi czas i budżet potrzebny na wykształcenie pracowników do oczekiwanego poziomu komunikacji.

 • Ocena progresu osiągniętego szkoleniu z angielskiego (różnica widoczna, jeśli Audyt wykonany jest przed i po szkoleniu).
audyt z języka angielskiego

Kiedy przydaje się Audyt językowy?

 • Sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych u pracowników.
 • Ustalenie poziomu i potrzeb przed rozpoczęciem szkolenia językowego.
 • Rekrutacja wewnętrzna.
 • Screening kandydatów.

Ile trwa Audyt językowy?

Cały Audyt trwa maksymalnie 50 minut. Składa się z kilku części.

 • 15-minutowy monolog (na przykład odnośnie do obecnego projektu, jego etapów, podejmowanych decyzji itp.).
 • 15-minutowy dialog (symulacja rozmowy np. z klientem).
 • 2-minutowe zadanie pisemne (np. napisanie maila w określonym celu).

Kto przeprowadza Audyt językowy?

Profesjonalny, doświadczony lektor/lektorka angielskiego, oceniający poziom językowy na skali CEFR (od A do C) − z wyszczególnionym opisem aspektów języka, takich jak płynność, dokładność, interakcja, wymowa i spójność.

Dodatkowo audytor nie prowadzi dialogu z osobą badaną, a to podnosi wiarygodność oceny.

audyt językowy pytania

Jakie korzyści wynikają z Audytu językowego?

 • Audyt sprawia, że kursy języka angielskiego maksymalnie efektywne i nie tracimy czasu na doprecyzowanie celów językowych oraz obszarów do przerobienia. Co więcej, zarówno kursant, jak i osoba odpowiedzialna za szkolenia pracowników, ma pewność, że kurs jest przygotowany pod konkretne potrzeby, a także ma na celu jak najszybsze wsparcie kursanta w obszarach, w których nie czuje się pewnie lub popełnia błędy.

 • Osoba odpowiedzialna za rozwój pracowników otrzymuje dokładny raport − opisujący, w jaki sposób człowiek w danej roli radzi sobie językowo w danej sytuacji z pracy, np. czy jest w stanie porozumieć się z klientem, opisać proponowane rozwiązanie itp. W skrócie: czy jest gotowy na rozmowę z klientem zagranicznym na odpowiednim poziomie.

Szczegółowy i rzetelny Audyt językowy jest przede wszystkim podstawą do zaplanowania regularnego szkolenia, który będzie odpowiadało na potrzeby przyszłych kursantów.

Co dalej?

Audyt językowy przeprowadzony po zrealizowanym szkoleniu pozwala na zmierzenie przyrostu umiejętności u pracownika oraz sprawdzenie efektywności kursu. Ułatwia raportowanie dotyczące wydanych pieniędzy kontra rezultaty.

Jest to także narzędzie, które pozwala zmotywować pracowników do poważnego traktowania inwestycji w ich wyszkolenie. Dostajemy regularnie opinie, że ludzie w końcu wiedzą, czego im brakuje i nad czym muszą jeszcze popracować. Raport postępu też jest zresztą świetnym motywatorem, bo pracownicy widzą, że ich nauka nie idzie na marne i, że ich poziom językowy idzie do góry.

Dodatkowym pozytywnym aspektem Audytu jest to, że stanowi on matrycę kompetencji komunikacyjnych po angielsku u pracowników, która pomaga menedżerom zarządzać procesem ich rozwoju.

Jeżeli jesteście zainteresowani przeprowadzeniem Audytu językowego wśród Waszych pracowników, zapraszamy do zakładki KONTAKT. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania!

#EnglishForIT&Tech #BusinessEnglish

Co dalej?

W CoAction uważamy, że nauka angielskiego pod kątem zawodowym powinna być zaprojektowana wokół bardzo konkretnych celów. Muszą one wynikać z jasno zdefiniowanych przykładów użycia języka w danej roli oraz poziomu „poczucia” się dobrze w komunikacji po angielsku. Ma to dla Ciebie sens? Jeśli tak, to…

…skontaktuj się z nami!
CoAction - Zdjęcie Przemysław Fidzina
CoAction Business Language Trainers
Inne wpisy tego experta

Jakie artykuły jeszcze Ci polecamy?